Một số lưu ý thuế

GIẢI ĐÁP MỘT SỐ VẤN ĐỀ LƯU Ý LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ

Ngày 11/12/2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 5357/TCT-CS  trả lời một số vấn đề liên quan đến thuế và kế toán như sau:

1. Hoàn thuế GTGT

Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi công ty có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ  kê khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc.

Nếu công ty đáp ứng được điều kiện hoàn theo điều 18 thông tư 219/2013/TT-BTC thì công ty được hoàn thuế theo quy định.

2. Chi phí được trừ đối với hàng hư hỏng

Trường hợp hàng hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hoá tự nhiên, hàng hoá hết hạn sử dụng, được tính vào chi phí được trừ bao gồm tài liệu theo quy định tại tiết b,khoản 2.1 Điều 6 thông tư 78/2014/TT-BTC và điều 4 – Thông tư 96/2015 sửa đổi bổ sung thông tư 78/2014/TT-BTC.

3. Hoá đơn chứng từ trong trường hợp chuyển hàng hoá cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc, đại lý

  • Cách sử dụng hoá đơn:

+ Sử dụng hoá đơn GTGT

+ Sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

  • Cơ sở hạch toán: Theo hướng dẫn tại điều 79 – thông tư 200/2014/TT-BTC, doanh nghiệp không ghi nhận doanh thu giữa các khâu nội bộ mà bên bán chỉ được ghi nhận doanh thu khi bên mua thực bán hàng ra bên ngoài.

4. Xác định giá trị của hàng khuyến mãi để ghi giảm giá trị hàng hoá mua về

Trường hợp doanh nghiệp xuất hàng hoá để khuyến mãi, quảng cáo nhưng khách hàng chỉ được nhận hàng khuyến mãi, quảng cáo kèm theo các điều kiện như phải mua sản phẩm, hàng hoá thì bản chất là giảm giá trị hàng bán nên doanh nghiệp phải phân bổ số tiền thu được cho tất cả các sản phẩm mua về.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *