Tài sản & Công cụ

Tài sản cố định và công cụ dụng cụ

Là một trong những vật tư tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp. TSCĐ & CCDC luôn biến đổi liên tục và phức tạp đòi hỏi yêu cầu công tác quản lý và sử dụng TSCĐ & CCDC ngày càng cao. Phần mềm SThink thực hiện tốt việc hạch toán giúp người dùng theo dõi thường xuyên tình hình tăng giảm giá trị, số lượng, tình hình sử dụng, giá trị hao mòn của TSCĐ và CCDC. Quản lý tình hình khấu hao, phân bổ TSCD & CCDC, thanh lý tài sản chi tiết cho từng người, từng bộ phận sử dụng.

Những điểm chính phân hệ Tài sản cố định – Công cụ dụng cụ của phần mềm kế toán SThink

 

Tạo bút toán phẩn bổ khấu hao TSCĐ, CCDC

+ Cập nhật và theo dõi thông tin TSCĐ & CCDC như: nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại, nguồn vốn hình thành, giá trị khấu hao, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng…
+ Theo dõi các lần xuất dùng, giá trị phân bổ công cụ dụng cụ vào chi phí.
+ Thay đổi khai báo, điều chuyển CCDC & TSCĐ
+ Tự động phân bổ, tính khấu hao và điều chỉnh khấu hao TSCĐ
– Theo dõi chi tiết và tổng hợp CCDC – TSCĐ theo nguồn vốn, theo bộ phận và nguồn vốn hoặc theo nhóm CCDC
– Theo dõi tình hình tăng/ giảm chi tiết và tổng hợp CCDC – TSCĐ ( theo bộ phận, nguồn vốn, nhóm CCDC, báo hỏng, mua mới…)
– Xuất các báo cáo: Thẻ CCDC, TSCĐ; Sổ CCDC, TSCĐ; Bảng tính khấu hao TSCĐ; Bảng tính phân bổ CCDC; Báo cáo kiểm kê CCDC; Báo cáo tăng giảm CCDC, TSCĐ; Bảng tổng hợp trích khấu hao TSCĐ;….

 

 

Báo cáo chi tiết tăng công cụ dụng cụ nhóm theo bộ phận

–  Tiện ích

+ Nhập danh mục CCDC & TSCĐ từ excel.
+ Lưu giữ các thông tin cần thiết từ thời điểm mua đến thời điểm thanh lý.
+ Giúp người dùng nắm rõ tình hình sử dụng và thông tin về CCDC & TSCĐ tại một thời điểm bất kỳ.
+ Cho phép khai báo phân bổ hoặc khấu hao theo công trình xây lắp hoặc theo tài khoản phí chi tiết giúp hỗ trợ nhiều cho việc tính giá thành sản phẩm hoặc công trình.

One thought on “Tài sản & Công cụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *