Kế toán tổng hợp

Phần mềm kế toán tổng hợp hỗ trợ người kế toán xử lý rất nhiều giao dịch tài chính, cơ bản nhất là lên báo cáo tài chính phản ánh một cách tổng quát trên các tài khoản, sổ kế toán và các báo cáo tài chính theo các chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp.

Phần mềm kế toán SThink – tính năng nổi bật

–  Phần mềm kế toán cho phép lựa chọn các phương pháp tính tỷ giá ghi sổ khác nhau đối với các tài khoản theo dõi ngoại tệ. Có thể lựa chọn phương pháp tính tỷ giá ghi sổ khác nhau đối với các tài khoản khác nhau.

– “Phiếu kế toán” cập nhật các bút toán điều chỉnh, các bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ… . Ngoài ra, phần mềm kế toán SThink phiếu kế toán còn được dùng để nhập nhiều loại chứng từ khác do tính đặc thù về sự phân công công việc trong phòng kế toán ở một số doanh nghiệp.

– Cho phép thực hiện tự động sinh ra các bút toán phân bổ cuối kỳ.

– Tính hệ số phân bổ tự động có thể do người sử dụng tự n hập hoặc được tính bởi chương trình.

–  Trong trường hợp kết chuyển được chi tiết hoá cho từng vụ việc thì khai báo là có kết chuyển theo vụ việc hay không. Chương trình cũng cho phép chỉ kết chuyển các phát sinh có vụ việc còn những phát sinh không có vụ việc thì không kết chuyển.

– Lập và in báo cáo tài chính, báo cáo quản trị: Bảng cân đối số phát sinh của các tài khoản, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, …

–  Xây dựng và khai báo các danh mục, tham số trong phần mềm kế toán SThink

Hệ thống tài khoản trong phần mềm kế toán là xương sống của toàn bộ hệ thống kế toán. Vì vậy việc  xây dựng hệ thống tài khoản sẽ quyết định đến toàn bộ khả năng xử lý và khai thác thông tin tiếp theo. Do đó, doanh nghiệp ngoài việc áp dụng hệ thống tài khoản tuân theo hệ thống tài khoản do Bộ Tài chính quy định chương trình cũng cho phép doanh nghiệp áp dụng hệ thống tài khoản khác với hệ thống tài khoản do Bộ Tài chính quy định.

– Cập nhật số dư đầu và chứng từ phát sinh 

Khi mới bắt đầu sử dụng chương trình NSD phải nhập số dư đầu và số dư đầu năm của các tài khoản. Ngoài ra, chương trình SThink có tính năng Import giúp người dùng import số liệu đã chốt từ excel vào chương trình. Sau đó, sử dụng phiếu kế toán cập nhật các bút toán điều chuyển, phân bổ… .

– Phần mềm kế toán hỗ trợ các bút toán kết chuyển cuối kỳ

+ Bút toán chênh lệch tỷ giá cuối kỳ: Đối với các tài khoản là công nợ chương trình sẽ tạo bút toán chênh lệch tỷ giá cuối kỳ cho từng công nợ, đối với việc theo dõi thanh toán chi tiết cho các hóa đơn ngoại tệ thì chương trình cũng tự động tạo các bút toán chênh lệch tỷ giá cuối kỳ cho từng hóa đơn.

+ Bút toán phân bổ tự động:
1. Phân bổ các tài khoản chi phí nguyên vật liệu và lương nhân công trực tiếp (tk 621, 622) vào các tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang trong trường hợp các chi phí trực tiếp này không thể chỉ rõ được cho sản phẩm nào.
2. Phân bổ tài khoản chi chí sản xuất chung (tk 627) vào các tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (tk 154).
3. Phân bổ tài khoản chi phí bán hàng và tài khoản chi phí quản lý (tk 641, 642) vào tài khoản kết quả sản xuất kinh doanh (tk 911) theo các loại hình kinh doanh khác nhau (trong trường hợp tài khoản kết quả sản xuất kinh doanh chia nhỏ ra thành các tiểu khoản là các loại hình kinh doanh khác nhau, còn các tài khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý thì hạch toán chung không phân biệt loại hình kinh doanh).
4. Và một số trường hợp phân bổ khác.

Trên cơ sở các bút toán phân bổ nêu trên đều lặp lại giống nhau vào các cuối kỳ kế toán và cách lấy số liệu khá rõ ràng nên trong chương trình có chức năng cho phép thực hiện tự động sinh ra các bút toán phân bổ cuối kỳ.

+ Bút toán kết chuyển cuối kỳ:

1. Kết chuyển tài khoản giá vốn hàng bán vào tài khoản kết quả kinh doanh

2. Kết chuyển tài khoản doanh thu vào tài khoản kết quả kinh doanh

3. Kết chuyển tài khoản chi phí bán hàng vào tài khoản kết quả kinh doanh

4. Kết chuyển tài khoản chi phí quản lý vào tài khoản kết quả kinh doanh

5. Kết chuyển khác….

– Lên các báo cáo, các sổ kế toán từ  phần mềm kế toán SThink

– Phần mềm kế toán còn xử lý các số liệu cuối năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *